Vedtægter

§ 1. Navn:

Klubbens navn er "Kommunikation og Sprog Aarhus Universitet".

Stk. 2. Medlemmer af Forbundet Kommunikation og Sprog ansat ved Aarhus Universitet er medlemmer af klubben. Dette er ikke til hinder for, at en eller flere grupper af medlemmer derudover indgår i en fælles AC-klub.

§ 2. Formål:

Klubbens opgave er at varetage interesser og være fagligt forum for medlemmerne på Aarhus Universitet.

Stk. 2 Klubben virker i øvrigt i overensstemmelse med forbundets vedtægter og beslutninger truffet i henhold til disse.

§ 3. Klubgeneralforsamling:

Klubgeneralforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær klubgeneralforsamling afholdes en gang årligt. Klubgeneralforsamlingen skal indkaldes på en sådan måde, at det kommer alle klubbens medlemmer til kundskab og med mindst to ugers varsel.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære klubgeneralforsamling skal mindst indeholde:

Valg af dirigent og referent

  1. Beretning
  2. Indkomne forslag
  3. Valg af formand eller næstformand
  4. Valg af medlemmer til klubbestyrelsen
  5. Valg af suppleanter til klubbestyrelsen
  6. Eventuelt

Stk. 3. Klubformanden og næstformanden vælges for to år ad gangen, dog således at de ikke er på valg samme år.

Hvis næstformanden vælges som ny formand, vælges en ny næstformand for kun et år for den første periode. Det samme gælder, hvis formand og næstformand i øvrigt skal vælges samtidig. Herudover vælges et til fem medlemmer ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert år, jf. dog § 6, stk. 1. Der vælges højst lige så mange suppleanter som det samlede antal medlemmer i bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på klubgeneralforsamlingen, skal være klubformanden i hænde senest en uge før klubgeneralforsamlingen.

§ 4. Ekstraordinær klubgeneralforsamling:

Ekstraordinær klubgeneralforsamling kan afholdes efter beslutning fra bestyrelsen og skal afholdes, når en fjerdedel af klubbens medlemmer med angivelse af motiveret dagsorden forlanger det.

Den ekstraordinære klubgeneralforsamling indkaldes inden en måned efter kravets fremsættelse. Indkaldelse foretages af bestyrelsen med mindst otte og højst 21 dages varsel efter retningslinjer i § 3 stk. 1.

På den ekstraordinære klubgeneralforsamling kan kun behandles spørgsmål, der er optaget på den udsendte dagsorden.

§ 5. Afstemning:

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet, jf. §§ 3 og 4.

Stk. 2. Ved afstemning gælder simpel stemmeflerhed, jf. dog § 11.

Stk. 3. Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

§ 6. Klubbestyrelse:

Valgte tillidsrepræsentanter er fødte medlemmer af klubbestyrelsen, jf. § 8. Medfører valg af tillidsrepræsentant, at antallet af bestyrelsesmedlemmer overstiger det i § 3, stk. 3 nævnte antal, fortsætter bestyrelsen med dette antal medlemmer indtil først kommende ordinære valg.

Stk. 2. Mellem klubgeneralforsamlingerne varetager klubbestyrelsen ledelsen af klubbens virksomhed under ansvar over for klubgeneralforsamlingen.

Stk. 3. Klubbestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt efter den ordinære klubgeneralforsamling. Klubbestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sin aktivitet.

Stk. 4. Suppleanterne indtræder automatisk i klubbestyrelsen i den rækkefølge, de er valgt, hvis et af dennes medlemmer afgår i valgperioden.

Stk. 5. Klubbestyrelsen træffer så vidt muligt sine beslutninger i enighed. I øvrigt tages beslutninger ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§ 7. Kompetence:

Klubbestyrelsen er under ansvar over for forbundet og i overensstemmelse med bestemmelser i dettes vedtægter berettiget og forpligtet til at repræsentere klubbens medlemmer kollektivt og individuelt og at arbejde for at klubben virker som fagligt forum for medlemmerne.

Stk. 2. Klubbestyrelsen er berettiget til at søge oplyst alle forhold vedrørende løn-, uddannelses-, arbejds-, og ansættelsesforhold fra medlemmer, forbund og/eller fra arbejdsgiver og til at benytte disse oplysninger til formål, der ligger inden for klubbens opgaver.

§ 8. Tillidsrepræsentation:

Klubbestyrelsen påser, at valg af tillidsrepræsentanter sker på betryggende vis og i overensstemmelse med regler og aftaler. Valgte tillidsrepræsentanter er fødte medlemmer af bestyrelsen, jf. § 6.

Stk. 2. Repræsentationen for en eller flere grupper af medlemmer kan dog også varetages af fælles AC-tillidsrepræsentanter, under forudsætning af at denne/disse er anmeldt af forbundet. Fælles AC-tillidsrepræsentanter, som er medlem af forbundet, er også fødte medlemmer af klubbestyrelsen, jf. § 6. Fælles AC-tillidsrepræsentanter, som ikke er medlem af forbundet, kan ikke være medlem af klubbestyrelsen.

§ 9.  Økonomi:

Klubbens aktiviteter finansieres efter regler fastsat af Repræsentantskabet.

§ 10. Vedtægtsændringer:

Ændring af disse vedtægter kan kun foretages på en klubgeneralforsamling, hvor forslagene til ændringer er bekendtgjort for medlemmerne sammen med dagsordenen. Vedtægtsændringerne kan ikke træde i kraft, før de er godkendt af forbundets hovedbestyrelse.

§ 11. Opløsning:

Opløsning af klubben kan kun ske ved beslutning på generalforsamling, hvor dette punkt er optaget særskilt på dagsordenen. Opløsning af klubben kræver 2/3 flertal for dette blandt de afgivne stemmer. Opløsning af klubben kan kun iværksættes efter godkendelse af forbundets hovedbestyrelse.